22 4875858

info@bpic.eu

RADWAG - Wręczenie certyfikatu

2016.05.04

Krysia

Organizacja Godna Zaufania

2016.06.01

01

Przemysł chemiczny Wielkiej Brytanii

2014.05.13

Przemysł chemiczy w Wielkiej Brytanii wpływ kryzysu globalnego oraz wyzwania dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej

 

Przemysł chemiczny UK str.1 Przemysł chemiczny UK str.2

Wszyscy naukowcy widzą początek końca łatwo uzyskiwanej i przetwarzanej energii. Jednak to, jak rządy poszczególnych krajów, władze i przemysł podejdą do sprawy w nadchodzących dziesięcioleciach, będzie miało przeogromny wpływ na nas, nasze społeczeństwo i planetę. Kluczową rolę odgrywa tu między innymi przemysł chemiczny.

 Przemysł chemiczny (głównie produkcja podstawowych chemikaliów i farmaceutyków) jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki brytyjskiej. W 2010 roku produkty chemiczne osiągnęły globalny przychód w wysokości około 2,610 mld GBP – z czego Azja generuje około 49 proc. światowej sprzedaży, Unia Europejska 25 proc., a Ameryka Północna 20 proc. Udział brytyjskiego przemysłu chemicznego w światowej sprzedaży w 2010 roku wynosił około 55 mld GBP, to jest 2 proc. światowego dochodu (13 proc. z UE ), co sprawia, że Wielka Brytania jest czwartym największym producentem chemikaliów w UE, po Niemczech, Francji i Włoszech.

 

Wpływ spowolnienia gospodarczego
Uzależnienie przemysłu chemicznego od innych sektorów gospodarki brytyjskiej spowodowało, że znacząco odczuł on skutki kryzysu. Sektor chemiczny, który świetnie prosperował do czasu kryzysu gospodarczego z 2008 i 2009 roku, zaczął odnotowywać znaczny spadek sprzedaży – odpowiednio o 9,1 i 12,4 proc. W latach 2010–2011 odnotowano wzrost w stosunku do poziomu z 2008 roku, a obroty wyniosły 58 mld GBP, które to ponownie zmniejszyły się w roku 2012 – o około 6 proc.

 

Perspektywy
Tempo rozwoju przemysłu chemicznego ma stale rosnąć. Szacuje się, że do roku 2030 światowe obroty sektora chemicznego podwoją się w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to średnie tempo wzrostu wynosiło około 5 proc. rocznie, a w Europie i Ameryce Północnej było niższe o około 2–3 proc. Niemniej jednak, przewiduje się, że produkcja tworzyw sztucznych i produktów zdrowotnych wzrośnie powyżej średniej światowej.
Pomimo optymistycznych perspektyw nie można pominąć faktu, że branża jest w dużym stopniu zależna od ogólnej koniunktury gospodarczej. Wpływa na nią ma nie tylko konkurencja z Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Północnej, ale również takie czynniki, jak zużycie energii i emisja CO2 czy dostępność surowców i ich wykorzystanie.
Przemysł chemiczny jest jednym z najbardziej energochłonnych przemysłów w Wielkiej Brytanii, zużywającym 22 proc. całkowitej energii przemysłowej kraju, co stanowi około 1–4 proc. całej zużytej energii. Według szacunków Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CIA – Chemical Industry Association) można osiągnąć poprawę efektywności energetycznej procesów o około 35 proc. w porównaniu do poziomu z 1990 roku. Należy jednak wziąć pod uwagę koszty paliwa oraz – odgrywające coraz ważniejszą rolę – zmiany klimatyczne.
W 2009 roku wartość emisji dla brytyjskiego przemysłu we wszystkich branżach kształtowała się następująco: 560 Mt CO2e z czego 84 proc. w formie CO2, 7 proc. – CH4, 6 proc. – N2O, i 2,64 proc. – gazy F. Z tego na przemysł chemiczny przypadło do 131,6 Mt CO2 (około 23 proc.).
Emisje bezpośrednie i procesowe brytyjskiego przemysłu chemicznego zmniejszyły się o 70 proc. od 1990 roku, jednak przewidywany rozwój tego sektora spowoduje ich ponowny wzrost. Sytuacja przemysłu chemicznego jest zatem szczególnie trudna, bo wymaga się obniżenie emisji do 80 proc. od poziomu z 1990 roku.
Jeśli brytyjski przemysł chemiczny będzie wzrastał w tempie 3 proc. rocznie do 2020 roku, a mix produkcji chemicznej pozostanie bez zmian, to emisje bezpośrednie i procesowe zwiększą się o 34 proc. do roku 2020 (a jeśli te wyliczenia rozszerzymy do 2050 roku to emisje zwiększą się aż o 226 proc.!). Nawet przy wolniejszym tempie wzrostu – tj. 1-proc. w skali roku – szacuje się zwiększenie emisji o 10,5 proc. do 2020 roku i 49 proc. do roku 2050.
Powyższa analiza wskazuje, że odwęglenie przemysłu chemicznego – podobnie zresztą, jak i innych sektorów gospodarki – będzie bardzo trudnym zdaniem przy obecnych poziomach redukcji emisji. Warunkiem koniecznym będzie zatem współpraca z międzynarodowymi producentami chemicznymi, użytkownikami i konsumentami towarów produkowanych przez przemysł. W grę wchodzą między innymi następujące rozwiązania: poprawa wydajności materiałowej (zmniejszenie wykorzystania materiałów) oraz zhierarchizowanie odpadów (recykling).

 

Bariery i szanse dla brytyjskiego przemysłu chemicznego
Wyższej opisane są wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym i potencjalny wpływ odwęglenia tego przemysłu na jego dalszy rozwój, ale można przy okazji zastanowić się nad środkami umożliwiającymi zmniejszenie wpływów przemysłu chemicznego oraz przemysłu w ogóle na emisyjność gazów cieplarnianych. Z pewnością temu celowi mogłoby służyć większe wykorzystanie biomasy. Szacuje się, że poprzez wykorzystania biomasy jako paliwa i surowca, oszczędności (w przypadku branży chemicznej) kształtowałyby się na poziome ponad 5 Mt CO2e na rok. Oznacza to, że w roku 2030 około 35 proc. światowej produkcji chemicznej mogłoby w pewnym stopniu funkcjonować w oparciu o biomasę. Jednakże wykorzystanie biomasy w przemyśle chemicznym będzie w dużej mierze zależeć od wagi netto paliwa, które jest zastąpione.
Na zmniejszenie poziomu emisji wpłynęłoby również wykorzystanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla – CCS, która odgrywa niezmiernie istotną rolę w przypadku wszystkich sektorów emitujących CO2, lub elektryfikacja ciepła przemysłowego (co jednak wymaga zmiany infrastruktury, a to oznacza bardzo duże koszty). Pewnym rozwiązaniem wpływającym na dalszy rozwój przemysłu byłaby również zmiana polityki unijnej dotyczącej zmian klimatycznych.
Wszystkie te koncepcje są bardzo trudne do wprowadzenia i będą wielkim wyzwaniem dla branży chemicznej. Jednak ich wprowadzenie w życie jest konieczne, w czym nieodzowna będzie pomoc specjalistów podchodzących kompleksowo do tematu, posiadających wiedzę zarówno techniczną, jaki z zakresu prawa czy ekologii.

 www.bpic.eu

www.afnor.org

 

Podejście Biznesowe w odniesieniu do Efektywności Energetycznej

(Energia i Środowisko, grudzień 2012, autor: dr Krystyna Stephens)

Obecnie państwa członkowskie UE zużywają wspólnie 17% światowej produkcji energii. Jeśli zużycie energii nie zostanie zredukowane, rosnące ceny energii, coraz większa zależność od importu energii oraz efekty zmian klimatycznych będą powodować negatywne skutki dla nas wszystkich.

czytaj dalej»

 

ISO 50001 Oczami auditora.

(Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2012 styczeń-marzec, autor: dr Krystyna Stephens)

Nie wiem czy Państwo już zauważyli, ale zapanowała nowa moda. Ilekroć pisze się o efektywności energetycznej, podkreśla się, że aby ją osiągnąć, konieczne jest wprowadzenie nowej normy "System zarządzania energią - wymagania i zalecenia użytkowania - ISO 50001:2011". Już nie ma żadnych wątpliwości, że na pewno energia jest teraz gorącym tematem. Ceny energii odnawialnej ciągle rosną. Jednocześnie coraz bardziej podwyższane są wymagania Unii Europejskiej dotyczące emisji gazów cieplarnianych przez zakłady przemysłowe. Jest oczywiste, że im więcej wykorzystujemy energii, tym większa jest ich emisja.

czytaj dalej»

 

System przeciwdziałania korupcji - czy warto go wdrażać?

(Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2011 listopad-grudzień, autor: dr Krystyna Stephens)

 System przeciwdziałania korupcji to część systemu zarządzania, ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że organizacja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych. Co więcej, rozwiązania te nadzoruje i doskonali.

czytaj więcej»

 

Recertyfikacja systemów zarządzania jakością.

(Biuletyn Informacyjny, Miesięcznik Informacyjny Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, 2011 wrzesień).

Po raz szósty z naszym szpitalu odbył się audit zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, Systemu Zarządzania BHP wg PN-18001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007, Systemu HACCP wg CAC/RCP 1-1969, Rew 4 (2003). Certyfikaty w roku 2011 nadał Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń Sp. z o.o.

czytaj dalej»

 

Jakość w medycynie.

(Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2011 maj-czerwiec, autor: dr Krystyna Stephens)
Znajdziesz różne definicje terminu "Jakość w medycynie". Tymczasem w rzeczywistości dobór najodpowiedniejszej z nich zależy od naszej sytuacji - czy jesteśmy odbiorcą usługi, czy usługodawcą.
czytaj więcej»

 

BCM a płynność finansowa.

(Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2011 styczeń-luty, autor: dr Krystyna Stephens)

Żyjemy obecnie z burzliwych czasach - zagrożenie ciągłości działania firm, zapaść kredytowa i dłuższy okres światowej recesji to nasza codzienność. Czy w nowej sytuacji BCM (Business Continuity Management) - zarządzanie ciągłością biznesu, jest luksusem, czy koniecznością, jeśli chcemy utrzymać płynność finansową?

czytaj dalej»

 

Auditor z pasją

(Przemysł Środowisko Jakość Zarządzanie, 2010 styczeń, autor: dr Krystyna Stephens)

"W moim przekonaniu to osoba, która powinna cechować się ogromną pasją zawodową, komunikatywnością i wreszcie umiejętnością przekazywania wiedzy merytorycznej w sposób rzeczowy i ciekawy" - mówi dr Krystyna Stephens. "Deklaruję, że personel mojej firmy to w stu procentach tacy właśnie ludzie".

czytaj więcej»